Trang chủ Thuê máy chủ
 • DELL R620

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R620

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R620

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R630

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R630

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R630

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R720

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R720

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R720

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 
 • DELL R730

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R730

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)
 • DELL R730

  2.500.000 ₫/tháng
  3 tháng x 80.000 ₫ / tháng
  CPU CORES: 01 Core
  RAM: 512 MB Core
  Cloud Storage: 15GB
  Bandwidth:Unlimited
  Backup: Hàng tuần
  Thanh toán tối thiểu 3 tháng

  * Miễn phí IPv6

  Chỉ hỗ trợ cài HDH Linux với giao diện dòng lệnh (CLI)