Bộ đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh

                                                                            Bộ đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
Tên giải pháp                                                      Trả phí định kỳ (Dạng thuê dịch vụ) Trả phí 1 lần
Dịch vụ theo số lượng tài khoản (/SL tài khoản)               Dịch vụ giới hạn tài khoản Dịch vụ không giới hạn tài khoản
      Tính năng Đơn giá dự kiến (đ)                 Tính năng   Đơn giá dự         kiến (đ) Tính năng Đơn giá dự kiến (đ) Tính năng Đơn giá dự kiến
Bộ đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh – Bản quyền sử dụng 01 năm/số lượng người dùng (tối thiểu 20 người dùng).
– Đã bao gồm hạ tầng triển khai theo số lượng người dùng (không quá 35 người)
  1,000,000 – Bản quyền sử dụng 01 năm
– Chức năng: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết
– Cập nhật bộ chỉ số (nếu có) trong thời gian sử dụng.
  800,000,000 Liên hệ 1,200,000,000 Phát triển theo yêu cầu Liên hệ

Trả lời